Skip to main content

Zeleni sporazum je za Evropsko unijo enako kot ‘pristanek človeka na luni’: tukaj je razlog, zakaj za to potrebujemo toplotne črpalke

Dekarbonizacija v sektorju ogrevanja bo ključnega pomena za ustvarjanje podnebno nevtralnega gospodarstva Evrope do leta 2050. Daikin sprejema Zeleni sporazum Evropske unije in verjame, da bodo toplotne črpalke igrale osrednjo vlogo pri ustvarjanju nevtralnosti evropskega podnebja in povezovanju dekarbonizacije s trajnostno gospodarsko rastjo.

Evropa želi do leta 2050 postati prva ogljično nevtralna celina, cilj komisije EU pa je zmanjšanje emisij za najmanj 55 % do leta 2030. Pri Daikinu podpiramo to usmeritev in si prizadevamo globalno postati ogljično nevtralno podjetje do leta 2050.1

 

Evropski investicijski načrt Zelenega sporazuma2 želi z investicijami iz Evropske unije, vlad posameznih držav in zasebnega sektorja pridobiti (najmanj) 1 bilijon evrov za potrebe dekarbonizacije v EU.3 Trenutno soočen s pandemijo COVID-19 in posledično gospodarsko krizo, je investicijski načrt Zelenega sporazuma tudi v središču programa ‘Next Generation EU’ (EU naslednje generacije), ki je program v vrednosti 750 milijard evrov, namenjen okrevanju Evrope p<andemiji COVID-19.

 

Dekarbonizacija Evrope in okrevanje po pandemiji COVID-19 sta velikanska izziva. Ko je nova Evropska komisija predstavila Zeleni sporazum, je predsednica Evropske komisije postavila ta dogodek ob bok trenutku evropskega “pristanka človeka na luni”. Z uveljavljanjem Zelenega sporazuma upamo, da bodo Evropska unija in njene države članice spodbujale nizkoogljične tehnologije, kot so toplotne črpalke, prek zagotavljanja poštenega določanja cen energije na osnovi ogljika ter odvračanja od ogrevanja s fosilnimi gorivi.

 

Zakaj toplotne črpalke?

Danes je stavbni fond Evrope odgovoren za približno 36 odstotkov vseh emisij CO2 v Uniji. Če upoštevamo, da je skoraj 50 % energije v Evropski uniji porabljene za ogrevanje in hlajenje in da je od te količine 80 % uporabljenih za stavbe4, je možnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa v tem sektorju izredna.

  • Toplotne črpalke so preizkušena rešitev, Evropa pa razpolaga s tehnologijo, znanjem in investicijami za nadaljnje širjenje razvoja. Primerne za uporabo v enodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah, pri prenovah in novogradnjah, v majhnih in velikih poslovnih stavbnih kompleksih in industrijskih obratih, so toplotne črpalke pripravljene in ustrezne za Zeleni sporazum EU.
  • Toplotne črpalke so nizkoogljična tehnologija ogrevanja. Za vsak kWh zahtevane toplote je danes vpliv ogljika toplotne črpalke enak približno polovičnemu visoko učinkovitega plinskega grelnika, zahvaljujoč nadaljnji dekarbonizaciji proizvodnje električne energije v Evropski uniji pa je možnost znižanje ogljičnega odtisa še večja5.
  • Toplotne črpalke izkoriščajo obnovljive vire energije, na primer toplotno energijo iz zraka, vode in tal. Ti obnovljivi viri energije so v izobilju na voljo v Evropi, zato jih ni treba uvažati.
  • Toplotne črpalke bodo v čedalje večjem obsegu izkoriščale obnovljivo električno energijo in so na dobri poti, da postanejo popolnoma podnebno nevtralna rešitev. Tako je na primer predvideno, da se bo do leta 2030 delež evropske proizvodnje obnovljive električne energije povečal na 65 % ali več, t.j. na najmanj dvakratno današnjo raven 32 %6.
  • Še več, toplotne črpalke so bistvenega pomena za omogočanje izravnavanja električnega omrežja, saj podpirajo nadaljnje razporejanje proizvodnje obnovljive energije, na primer s svojim delovanjem kot toplotni zalogovnik ali kot orodje za uravnoteženo usklajevanje oskrbe z energijo in povpraševanja po njej.

Investiranje v toplotne črpalke spodbuja tudi gospodarsko rast EU, saj se te naprave na veliko razvijajo in proizvajajo v Evropi. Tako ima Daikin v povezavi s tehnologijo toplotnih črpalk v Evropi center za raziskave in razvoj in 5 tovarn.

Vsak evro, ki je vložen v tehnologijo toplotnih črpalk, je evro, ki je vložen v ustvarjanje lokalnih delovnih mest. Industrija toplotnih črpalk kot celota trenutno v Evropi zaposluje 225.000 ljudi7. Nova in bodoča vlaganja v ogrevanje z obnovljivimi viri energije se bodo obrestovala ne le evropskemu gospodarstvu, temveč tudi našemu okolju.

 

Švedska zgodba uspeha

Švedska je v 80. letih prejšnjega stoletja začela uveljavljati ambiciozno politiko nadomeščanja grelnikov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami. Danes so toplotne črpalke standardna oprema pri ogrevanju švedskih domov. To prizadevanje, da bi toplotne črpalke postale standardna tehnologija za ogrevanje stanovanj, je pripomoglo k zmanjšanju emisije vseh toplogrednih plinov za 33,7 % med letoma 1990 in 20188.

Druge evropske države začenjajo slediti temu zgledu. Pred kratkim so države, med njimi Francija, Nemčija, Italija in Nizozemska, začele spodbujati vgradnjo toplotnih črpalk in pripravile za zamenjavo grelnikov.

 

Konec na ogljiku zasnovanih spodbud

V skladu s pobudo Zelenega sporazuma EU lahko oblikovalci politike v državah članicah EU zdaj za doseganje dekarbonizacije aktivno delujejo na dveh ravneh.

Najprej se lahko države članice EU zavežejo, da bodo prenehale uporabljati fosilna goriva. Postopno je treba začeti opuščati najbolj onesnažujoče sisteme ogrevanja. Tako Avstrija ne dovoljuje več vgradnje grelnikov na plinsko olje v vse nove, od januarja 2020 dalje zgrajene stavbe. Oblikovalci politike se lahko zavežejo k prenehanju spodbujanja uporabe fosilnih goriv. Še celo danes lahko na primer različna obdavčitev toplotnih črpalk v primerjavi z grelniki neposredno ali posredno spodbuja uporabo oljnih ali plinskih grelnikov.

Drugič, tehnologije, ki uporabljajo obnovljive vire energije, potrebujejo tudi enake konkurenčne pogoje. Razkorak med cenami električne energije in plinom v mnogih državah članicah je previsok, da bi lahko za državljane Evropske unije toplotna črpalka postala gospodarno privlačna naložba9. Spodbude lahko pripomorejo k premostitvi te vrzeli kratkoročno, toda na daljši rok mora cena energije bolje odražati intenzivnost vpliva ogljika. Določanje cen za emisije ogljika lahko pripomore k nadaljnjemu zmanjševanju emisij z razširitvijo sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) na vsa fosilna goriva, ki se uporabljajo v stavbah, in z revizijo direktive o obdavčitvi energije10.

 

Motiviranje potrošnikov

Potrošnike, ki razmišljajo o zamenjavi sistemov na fosilna goriva, je treba spodbuditi za podrobnejšo proučitev toplotnih črpalk. Industrija si z vedno novimi inovacijami nenehno prizadeva, da bi toplotne črpalke postale s kombinacijo funkcij, cen, dizajna in prijaznosti do monterjev in končnih uporabnikov privlačna alternativa11. Industrija lahko vloži več napora v pojasnjevanje koristi toplotnih črpalk in na ta način dviguje ozaveščenost in informiranost končnih uporabnikov.

Vlade lahko usmerijo pozornost potrošnikov na toplotne črpalke s pomočjo spodbud pri obnovi stanovanj, pa tudi na druge načine, na primer s podatki, ki odražajo vpliv uporabe obnovljivih virov energije v skupnem seštevku stroškov stavbe za energijo. To je lahko jasno sporočilo in povabilo potrošnikom, naj izdelajo podroben izračun skupnih stroškov lastništva in prednosti za varovanje okolja12. Tako bodo postale koristi toplotnih črpalk za potrošnike jasne in očitne.

 

Dostopnost za vse Evropejce

Kratkoročno lahko vladne spodbude pripomorejo k pospešeni tranziciji v ogljično nevtralno ogrevanje in omogočijo dostop do toplotnih črpalk vsem Evropejcem, toda dolgoročno mora imeti pri motivaciji končnega uporabnika za vlaganje v tehnologijo toplotnih črpalk glavno vlogo točno določanje cen energije in ustrezno označevanje energijskih učinkovitosti in ogljičnega odtisa stavbe.

Primeri Švedske in drugih evropskih držav nam kažejo, da je ta strategija uspešna. Tako sta na primer Francija in Nemčija vpeljali obširne in izjemno priljubljene sheme zamenjave oljnih gorilnikov. Dodatno je Italija za spodbujanje vgradnje toplotnih črpalk pripravila in vpeljala program ‘Superbonus’, ki omogoča vračilo 110 odstotkov vrednosti nakupa v obliki znižanja davka na dohodek.

Daikin si bo skupaj z drugimi vodilnimi proizvajalci toplotnih črpalk prizadeval, da se bodo končni uporabniki začeli zavedati tehnologije in prednosti toplotnih črpalk. Nenehno se tudi trudimo, da bi ustvarili primerno usposobljeno bazo monterjev, ki bi potrošnikom zagotavljali pravilno namestitev in brezskrbno nadaljnjo uporabo

 

Kaj je naslednji korak?

Daikin si je zastavil ambiciozni cilj, da bo do leta 2050 postal ogljično nevtralno podjetje na globalni ravni. Prepričani smo, da imajo tudi vsi deležniki – Politični odločevalci, vodilni v industriji in potrošniki – enak cilj, t.j. položiti temelj za ogljično nevtralno prihodnost. Skupaj lahko odpravimo ogljični odtis sektorja ogrevanja v Evropi in dosežemo drzni cilj Zelenega sporazuma. Ukrepati moramo zdaj.

 

 

1 Daikinova odgovornost do okolja, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Evropska komisija, vprašanja in odgovori, preverjeno 14. septembra 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Evropski parlament, ‘Evropski bilijonski podnebni finančni načrt’, preverjeno 6. avgusta 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Strategija EU za ogrevanje in hlajenje, preverjeno 17. septembra 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN in njeni delovni dokumenti, posvetovanje 17. septembra 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 Pregledna študija VHK za okoljsko primerno zasnovo Ecodesign in energijsko označevanje prostorskih in kombinacijskih grelnikov, opravilo 5, slika 7, preverjeno 17. septembra 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, preverjeno 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Evropska komisija, ‘Konkurenčnost industrije in storitev ogrevanja in hlajenja’, preverjeno 28. junija 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Mednarodna agencija za energijo, profil Švedske, preverjeno 14. septembra 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, statistika cen za električno energijo: Pojasnilo statistike, preverjeno 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, preverjeno 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Glejte Daikinova Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Monterjem in kupcem zagotavlja Daikin orodje za izbiro rešitve, imenovano Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Vodilna tehnologija ogrevanja

Načrtujete nakup toplotne črpalke? Oddajte povpraševanje in si s tem pridobite tudi brezplačno vzdrževanje. Z veseljem vam bomo svetovali.

Povezani članki

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?