Skip to main content

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE DAIKIN ALTHERMA 2021

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V

NAGRADNI IGRI »POVRNEMO VREDNOST TOPLOTNE ČRPALKE« DAIKIN V SLOVENIJI

1. člen (nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Povrnemo vrednost toplotne črpalke Daikin« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje, matična številka: 8297762000, ID za DDV: SI:38217244 (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije ter z namenom pospeševanja prodaje Daikin Altherma toplotnih črpalk.

Nagradna igra velja le za toplotne črpalke, prodane s strani Daikin Airconditioning Central Europe, HandelsGmbH pod blagovno znamko DAIKIN (opp. kot Daikin Altherma toplotne črpalke).

Nagradna igra poteka od 1.10. 2021 do 28.2.2022.

2. člen (kdo lahko sodeluje)

Sodelujejo lahko fizične osebe, državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Uslužbenci organizatorja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore oziroma povezave s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan z organizatorjem, se mu nagrada ne podeli.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

3. člen (načini sodelovanja v nagradni igri)

Sodelovanje v nagradni igri je možno na 2 načina:

1.      Vsi, ki so kadarkoli v obdobju od 1.10. 2021 do 28.2. 2022 kupili in vgradili toplotno črpalko Daikin Altherma pri Home Comfort Expert partnerjih, in jo tudi registrirali v platformi Stand By Me. Pred nakupom je potrebno na spletni strani www.daikin.si oddati povpraševanje za toplotno črpalko  preko spletnega obrazca na https://daikin.formstack.com/forms/sbm_lead_si_altherma_lead_campaign_21.

 

2.      V nagradni igri lahko sodeluje tudi vsak posameznik, ki na spletni strani www.daikin.si, kadarkoli v obdobju od 1.10. 2021 do 31.12.2021 odda povpraševanje za toplotno črpalko, z zahtevanimi polji oz. v pred pripravljenem obrazcu na naslovu https://daikin.formstack.com/forms/sbm_lead_si_altherma_lead_campaign_21. Šteje se, da posameznik sodeluje v nagradni igri, ko stisne gumb »oddaj vlogo«.

Nakup toplotne črpalke ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, zato bomo morebitno sodelovanje pravnih oseb ali tistih, ki bi Daikin toplotno črpalko kupovali za delovanje svojega podjetja (trgovine, restavracije in drugo), pri žrebu za nagrado izključili. V primeru nepopolnih podatkov, bomo primorani sodelujočega izključiti iz sodelovanja v nagradni igri.

4. člen (nagrade in podelitev nagrad)

V nagradni igri bo podeljena 1 toplotna črpalka Daikin Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V  ali vrednost kupine 1 toplotne črpalke Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V, po veljavnem ceniku Daikin.  V primeru, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval brez nakupa, kot je navedeno v drugi točki 3.člena, prejme nagrado 1x toplotno črpalko Daikin Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V. V kolikor je sodelujoči v nagradni igri sodeloval z nakupom, kot je navedeno v točki prvi točki 3. člena, prejme povrnjene stroške za nakup Daikin Altherma toplotne črpalke, tako zunanje kot notranje enote z DDV-jem, v vrednosti nagrade, kolikor je vrednost toplotne črpalke Daikin Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V  za zunanjo in notranjo enoto.

V kolikor je na računu zaveden nakup več kot ene Daikin toplotne črpalke ali kateregakoli drugega izdelka Daikin, se poravna strošek le v vrednosti navedene toplotne črpalke Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V . V kolikor je na računu zaveden nakup toplotne črpalke Daikin, ki ima nižjo vrednost, kot Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V,  nagrajenec ni upravičen do povračila razlike v kupnini.

V kolikor nagrajenec, ki je sodeloval skladno z 2. točko 3. člena teh pravil, želi toplotno črpalko, katere vrednost je višja od  toplotne črpalke Altherma 3 ERGA08EV + EHVH08S23E6V  mu organizator ponudi možnost, da doplača razliko v ceni.

Montaža in drobni material za montažo nista del nagrade in jih krije nagrajenec sam.

Znesek povrnitve nakupa Daikin Altherma toplotne črpalke bo poravnan na, s strani fizične osebe-nagrajenca predložen transakcijski račun, in ne v obliki gotovine. Znesek nakupa bo nagrajencu poravnan najkasneje do 30.5.2022 oziroma po, s strani nagrajenca v celoti opravljenem plačilu računa za omenjeno toplotno črpalko. Nagrajenec mora pred izvedbo transakcije tudi potrditi svojo identiteto s predložitvijo osebnega dokumenta, ter potrdilom o dejanskem lastništvu predloženega transakcijskega računa. Nagrajenec bo o tem obveščen preko maila ali po pošti.

5. člen (Žrebanje nagrajenca):

V nagradnih žrebanjih bodo upoštevani vsi posamezniki (fizične osebe) , ki so sodelovali v nagradni igri, pravilno vnesli vse potrebne podatke v obrazec v obdobju trajanja nagradne igre. 

Glavno žrebanje se izvede 30.3.2022 in sicer bodo v boben za žrebanje uvrščene popolne prijave, prispele v času nagradne igre.

O poteku elektronskega žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Organizator si pridružuje pravico, da nepopolne prijave izloči iz žrebanj, oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki) ne bomo upoštevali.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini ali vrednosti od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

6. člen (Ostala pravila nagradne igre)

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Prireditelj bo najkasneje v roku dveh (2) delovnih dneh po izvedenem žrebanju na spletni stran www.daikin.si objavil informacijo o izidu žrebanja in o nagrajencu. Organizator bo izžrebanca obvestil o izidu žrebanja in mu posredoval zahtevo za posredovanju davčne številke in drugih zahtevanih podatkov, kot opredeljeno v nadaljevanju, na enega izmed kontaktnih podatkov izžrebanca, ki jih organizator  obdeluje z oddano prijavo v nagradni igri.

 V roku sedmih (7) dni, šteto od dne, ko je bilo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena poslano izžrebancu na enega izmed njegovih kontaktnih podatkov, mora izžrebanec organizatorju posredovati naslednje podatke: - ime in priimek, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča, - e-naslov in - davčno številko. V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Organizator bo nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. Znesek nagrade se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Organizator sodelujočega, ki bo prejel nagrado, opozarja, da obstaja možnost, da bo zaradi prejema nagrade, lahko razporejen v višji dohodninski razred.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja.

Če nagrajenec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

7. člen (Zasebnost in varstvo podatkov udeležencev v nagradni igri)

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeno tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je organizator, to je PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju upravljavec ali organizator). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Stegne 19, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte: vprasanja@daikin.si.

Nameni obdelave in pravne podlage

Organizator obdeluje osebne podatke za naslednje namene: za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani ter za namen pošiljanja nagrad.

•          Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre,

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

•          Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih Daikin.

•          Obdelava na podlagi zakona

Upravljavec zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljalec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke:

•          ime, priimek, e-mail, naslov,  telefonska številka, toplotna črpalka, datum oddaje ponudbe, vrednost nakupa, za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani;

•          ime, priimek, e-naslov ter telefonska številka za namen neposrednega trženja: obveščanje o o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih Daikin Airconditioning Central Europe;

•          naslov za pošiljanje nagrade;

•          ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik osebnih podatkov je organizator, to je PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje, dobavitelji IT-storitev in državni organi ter tretje osebe za potrebe prodajne promocije, kot naš pogodbeni obdelovalec.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

-           izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalec o uporabniku obdeluje,

-           popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljalec, niso pravilni,

-           izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

-           ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

-           uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcu.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

-           na e-naslov: vprasanja@daikin.si

-           na poštni naslov: PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o.. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: PROCOOL, prodaja in servis, d. o. o., Slomškova ulica 6, 1290 Grosuplje ali e–naslov: vprasanja@daikin.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

Organizator pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: vprasanja@daikin.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.10.2021  in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani daikin.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

PROCOOL, d.o.o.

1.10.2021

 

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?