Skip to main content

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Datum zadnje spremembe: 29.06.2021

Ti pogoji uporabe (»pogoji uporabe«) so zavezujoč pravni dogovor med vami (»vi« ali »vaš«) kot uporabnikom te mobilne aplikacije, spletne aplikacije ali programa (»aplikacija«) in družbo Daikin Europe N.V. ter njenimi hčerinskimi družbami (»družba«, »naš«) glede dostopa do te aplikacije in njene uporabe.

Vaš dostop do te aplikacije in njena uporaba pomenita, da sprejemate te pogoje uporabe. Upoštevajte, da lahko za nekatere dele te aplikacije veljajo posebni pogoji uporabe. Vaš dostop do teh delov in/ali njihova uporaba pomenita, da sprejemate te posebne pogoje uporabe.

Družba si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila posodobi pogoje uporabe ter v celoti ali deloma spremeni vse izdelke, storitve in morebitne povezane informacije, ki so vključeni v aplikacijo oziroma so ji priloženi. Družba si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prekine ali ukine delovanje aplikacije.

Če ste mlajši od 18 let, lahko sprejmete te pogoje uporabe in uporabljate aplikacijo samo ob sodelovanju starša ali skrbnika.

1. Uporaba aplikacije 2. Licenca za končnega uporabnika 3. Pravice intelektualne lastnine. 4. Izjava o garanciji 5. Omejitev odgovornosti 6. Povezovanje 7. Varstvo podatkov 8. O piškotkih 9. Veljavno pravo 10. Ločljivost 11. Podatki za stik 12. Če je ustrezno

1. Uporaba aplikacije

Dostop do aplikacije

Za prejem dovoljenja za dostop do aplikacije se boste morda morali registrirati tako, da ustvarite račun. To aplikacijo boste morda lahko uporabljali le, če boste prejeli povabilo družbe. Dostop do aplikacije je lahko povezan z vašo stroko oz. poklicem in vlogo zaposlenega oz. predstavnika podjetja, ki prodaja naše izdelke. Družbi morate posredovati resnične in pravilne podatke za stik, te podatke pa morate posodabljati, da bo družba vedno imela pravilne podatke v zvezi z vašim računom.

Družba lahko kadar koli brez predhodnega obvestila in po lastni presoji blokira oz. prekliče vaše pravice za dostop.

Odgovorni ste za vse dejavnosti, povezane z vašim računom, zato morate izvajati potrebne ukrepe za preprečevanje zlorabe ali nepravilne uporabe. Če sumite, da je vaš račun ogrožen, o tem takoj obvestite družbo in ukinite svoj račun.

[Text Wrapping Break]

Vsebina družbe

Družba vse informacije, gradiva, podatke in kakršne koli vrste elektronskih datotek, vključene in objavljene v tej aplikaciji, oziroma podatke, povezane s to aplikacijo, ki vam jih družba pošlje prek elektronskih komunikacij (»vsebina družbe«), zagotavlja samo v informativne namene.

Vsebina uporabnika 

Če je ustrezno, lahko v aplikacijo naložite, shranite in oddate informacije oz. elektronske datoteke (»vsebina uporabnika«).

Družba si pridržuje pravico do urejanja ali odstranitve vsebine uporabnika, naloženih v aplikacijo, ki je shranjena v strežnikih ali gostuje oz. je objavljena v aplikaciji.

Družba v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ni odgovorna za morebitno izgubo ali škodo, nastalo v vsebini uporabnika (v celoti ali delno).

Sprejemljiva uporaba

Pri uporabi aplikacije ne smete izvesti nobenega dejanja, ki bi bilo lahko obravnavano kot neprimerno ali nezakonito. V aplikacijo ne smete naložiti nobenih nezakonitih oz. protizakonitih informacij, ki kršijo zakonske pravice katerih koli tretjih oseb in/ali lahko sprožijo pravne tožbe proti vam, družbi ali katerim koli tretjim osebam (v skladu z veljavno zakonodajo za posamezni primer).

2. Licenca za končnega uporabnika

Nekatere aplikacije omogočajo prenos odjemalske programske opreme (»programska oprema«), ki jo lahko družba samodejno posodablja. Za uporabo programske opreme v okviru obsega aplikacije prejmete omejeno, neizključno in neprenosljivo licenco, ki jo je mogoče preklicati.

Kot uporabnik ne smete: (a) spreminjati aplikacije, programske opreme in/ali vsebine družbe ali jih uporabljati v kakršne koli komercialne namene; (b) dodeliti, prenesti ali podlicencirati nobenih pravic, ki so vam dodeljene s temi pogoji uporabe; (c) ponuditi aplikacije za prodajo ali najem; (d) povratno prevesti, dekodirati, izvesti obratnega inženirstva ali razstaviti nobene programske opreme, vključene v aplikacijo; (e) iz aplikacije odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastninskih pravicah; (f) izvajati nobenih dejanj, ki bi posegala v pravice intelektualne lastnine družbe; ali (g) aplikacije kopirati, prikazati, prenesti, licencirati, razmnoževati, objaviti, prenesti iz strežnika, naložiti, poslati v objavo, posredovati, distribuirati ali prodati, niti v celoti niti delno, ali uporabiti aplikacije za ustvarjanje izpeljanega dela.

Razen pravic, ki so izrecno opredeljene v teh pogojih uporabe, vam niso podeljene nobene druge izrecne ali naznačene pravice.

3. Pravice intelektualne lastnine

Vaše uporabe aplikacije ni mogoče šteti, kot da vam je bila dodeljena kakršna koli licenca ali pravica do uporabe vsebine družbe v tej aplikaciji ali pravica do uporabe blagovnih znamk, logotipov in imen izdelkov, ki se pojavljajo v aplikaciji in pripadajo družbi ali drugim imetnikom pravic (skupaj »blagovne znamke«). Uporaba blagovnih znamk brez pisnega dovoljenja družbe je prepovedana.

Aplikacija in/ali vsebina družbe, kar med drugim vključuje besedilo, fotografije, slike, programsko opremo, glasbo, zvočne posnetke in videoposnetke ter morebitno drugo gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, so last družbe. Izdelava dvojnikov, javno predvajanje, distribucija, spreminjanje, brisanje razmnoževanje je brez predhodnega pooblastila družbe po zakonih o avtorskih pravicah prepovedano, razen za posebne primere uporabe, dovoljene v skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah.

4. Izjava o garanciji

POTRJUJETE IN SOGLAŠATE, DA JE APLIKACIJA NA VOLJO V TAKI OBLIKI, »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA ALI POGOJA. DRUŽBA NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL IN ZAVRAČA VSE GARANCIJE ALI POGOJE GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. PRAV TAKO DRUŽBA NE JAMČI, DA APLIKACIJA NE VSEBUJE NOBENE ZLONAMERNE PROGRAMSKE KODE ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH DELOV. NADALJE DRUŽBA NE ZAGOTAVLJA IN NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, IZJAVE ALI GARANCIJE IN NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA TOČNOST, PRAVOČASNOST, ZANESLJIVOST, ZADOSTNOST, ZAPOREDJE ALI POPOLNOST INFORMACIJ, PODATKOV, MNENJ, NASVETOV ALI IZJAV, PODANIH NA TEH SPLETNIH MESTIH, OZIROMA ZA KAKOVOST KATERIH KOLI IZDELKOV ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO V MOREBITNIH APLIKACIJAH NEODVISNIH PONUDNIKOV (ALI NJIHOVI VSEBINI), IN TUDI NE ZA VSEBINE ALI NAPRAVE UPORABNIKA TER VSEBINO DRUŽBE, PRI ČEMER DRUŽBA NI ODGOVORNA ZA NOBENE TRANSAKCIJE MED VAMI IN NEODVISNIMI PONUDNIKI.

NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, PRIDOBLJEN Z APLIKACIJO ALI PREK NJE, NE PREDSTAVLJA NOBENE GARANCIJE V IMENU DRUŽBE.

TA RAZDELEK VELJA V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. 

[Text Wrapping Break]

5. Omejitev odgovornosti

SOGLAŠATE, DA JE V PRIMERU TEŽAV ALI NEZADOVOLJSTVA Z APLIKACIJO VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO PRENEHANJE UPORABE APLIKACIJE IN, ČE JE USTREZNO, ODSTRANITEV PROGRAMSKE OPREME. SOGLAŠATE, DA DRUŽBA NIMA NOBENIH OBVEZNOSTI ALI ZAVEZ, KI IZHAJAJO IZ ALI SO POVEZANE Z APLIKACIJAMI NEODVISNIH PONUDNIKOV OZ. NJIHOVO VSEBINO, KI JE NA VOLJO. VAŠE RAZMERJE S TAKIMI APLIKACIJAMI NEODVISNIH PONUDNIKOV SICER LAHKO UREJAJO LOČENE POGODBE S TEMI NEODVISNIMI PONUDNIKI, VENDAR JE V ZVEZI Z DRUŽBO VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU TEŽAV IN NEZADOVOLJSTVA Z APLIKACIJAMI NEODVISNIH PONUDNIKOV OZ. NJIHOVE VSEBINE ODSTRANITEV IN/ALI PRENEHANJE UPORABE TAKIH APLIKACIJ NEODVISNIH PONUDNIKOV.

DRUŽBA, NJENI VODSTVENI DELAVCI, DELNIČARJI, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, DIREKTORJI, PODRUŽNICE, POVEZANE DRUŽBE, NASLEDNIKI, POOBLAŠČENCI, DOBAVITELJI ALI DAJALCI LICENCE V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA:

(1) NOBENO POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, KAZNOVALNO ALI EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO; (2) NOBENO: (A) IZGUBO UPORABE; (B) IZGUBO VSEBINE UPORABNIKA; (C) IZGUBO POSLOVANJA; (D) IZGUBO DOBIČKA; (E) ŠKODO NA NAPRAVAH ALI (F) ŠKODO V PRIMERIH, KI IZHAJAJO IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE APLIKACIJE, NAPRAV, APLIKACIJ NEODVISNIH PONUDNIKOV, VSEBINE APLIKACIJ NEODVISNIH PONUDNIKOV, VSEBINE DRUŽBE ALI VSEBINE UPORABNIKA; (3) NEIZPOLNJEVANJE ALI NEZADOSTNO OZ. ZAPOZNELO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ POGODB, ZARADI VIŠJE SILE ALI KATEREGA KOLI VZROKA, KI GA NI MOGOČE RAZUMNO PREDVIDETI ALI PRESEGA RAZUMNE OKVIRE NADZORA DRUŽBE.

NOBENO DOLOČILO V TEH POGOJIH UPORABE NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE ZA GOLJUFIJO, LAŽNO PREDSTAVITEV, SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, NASTALO ZARADI MALOMARNOSTI ALI, ČE TAKO DOLOČA ZAKONODAJA, HUDE MALOMARNOSTI DRUŽBE.

6. Povezovanje

Povezave do spletnih mest neodvisnih ponudnikov

Ta aplikacija lahko vsebuje povezave do spletnih mest neodvisnih ponudnikov, nad katerimi družba nima nadzora. Družba ne jamči za nobeno spletno mesto neodvisnih ponudnikov, do katerega imate morda dostop prek te aplikacije. Vključitev takšnih povezav ne pomeni, da družba podpira ali sprejema kakršno koli odgovornost za vsebino ali kakršno koli uporabo takšnih spletnih mest neodvisnih ponudnikov.

Kadar iz te aplikacije dostopate do spletnih mest neodvisnih ponudnikov, naredite to na lastno odgovornost ter v skladu s pogoji in pravilnikom o zasebnosti tega spletnega mesta neodvisnega ponudnika. Družba ne jamči, podpira, zagotavlja ali prevzema odgovornosti za točnost, pravočasnost, zanesljivost, ustreznost, zaporedje ali popolnost nobenih informacij, podatkov, mnenj, nasvetov ali izjav na teh spletnih mestih ali kakovost morebitnih izdelkov ali storitev, ki so na voljo na takih spletnih mestih.

Povezave do spletnih mest družbe

Povezavo do spletnega mesta družbe lahko ustvarite pod pogojem, da je jasno navedeno, da bodo obiskovalci z uporabo povezave preusmerjeni na spletno mesto družbe. Povezava ne sme biti zavajajoča in ne sme dajati vtisa, da spletno mesto družbe ali njegovi deli pripadajo drugemu spletnemu mestu. Prikaz v okviru, globoka povezava ali povezava v vrstici do spletnega mesta družbe na primer niso dovoljeni brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe.

Za dovoljenje lahko zaprosite prek tega obrazca.

Razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe na nobeni strani vašega spletnega mesta ne sme biti povezav do spletnega mesta družbe.

7. Varstvo podatkov

Družba si prizadeva obdelovati vaše osebne podatke na zakonit, primeren in pregleden način. 

Vzemite si čas in preberite naš pravilnik o varstvu podatkov. Z uporabo aplikacije soglašate, da lahko družba vaše osebne podatke obdeluje v skladu z našim pravilnikom o varstvu podatkov.

8. O piškotkih

V tej aplikaciji se morda uporabljajo piškotki in podobna orodja za izboljšanje delovanja aplikacije ter vaše uporabniške izkušnje. Z nadaljevanjem uporabe te aplikacije brez spreminjanja nastavitev soglašate z njihovo uporabo. Za več informacij o uporabi piškotkov ali spreminjanju nastavitev si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

9. Veljavno pravo

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz pogojev uporabe ali bili z njimi povezani, reševali izključno na sodiščih v Bruslju, pri čemer soglašata s pristojnostjo omenjenih sodišč. Poleg tega soglašata, da bodo kateri koli in kakršni koli spori obravnavani, urejeni in nadzorovani v skladu z belgijskim pravom, pri čemer ta odstavek nadomesti morebitna nasprotujoča si pravila izbire veljavnega prava.

10. Ločljivost

Neveljavnost katerega koli odstavka, pododstavka ali dela teh pogojev uporabe ne vpliva na veljavnost katerega koli drugega odstavka, pododstavka ali dela teh pogojev uporabe, pri čemer se neveljavni odstavek, pododstavek ali njegov del preoblikuje tako, da je dosežen nameravani smisel in namen take določbe med pogodbenima strankama.

[Text Wrapping Break]

11. Podatki za stik

Z vprašanji, komentarji ali povratnimi informacijami se lahko obrnete na nas: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgija, matična številka podjetja: 0412.120.336

 

Poiščite več informacij

Oglejte si naš virtualni razstavni prostor

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Poiščite več informacij

Potrebujete pomoč?

Rabim pomoč?